Thông báo - bài viết

Phê duyệt KH hành động QG về CSSK BM, TSS và TE giai đoạn 2016-2020

Nhằm thực hiện giai đoạn 2 và hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược về Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020, cũng như hướng tới thực hiện các chỉ tiêu của SDGs có liên quan đến SKSS/SKBMTE, Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016-2020

1. Quyết định 4177/QĐ-BYT ngày 13/8/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về CSSK Bà mẹ, Trẻ SS và Trẻ em giai đoạn 2016-2020, xin download tại đây.

2. Kế hoạch hành động quốc gia về Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ, Trẻ Sơ sinh và Trẻ em giai đoạn 2016-2020, xin download tại đây.

Tin tức khác