Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em

Đăng vào 01/11/2018
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em

Vụ trưởng

Đ/c Nguyễn Đức Vinh

                                                                                            

             Phó Vụ trưởng                                        Phó Vụ trưởng                                             Phó Vụ trưởng

            Đ/c Đinh Anh Tuấn                                Đ/c Trần Đăng Khoa                                     Đ/c Tống Trần Hà