Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

03/11/2014 - 16:23:33

1. Vị trí và chức năng

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm: sức khỏe bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em; dinh dưng bà mẹ, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe sinh sản nam giới, người cao tuổi; dịch vụ kỹ thuật các biện pháp tránh thai; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phá thai an toàn; xác định lại giới tính; dự phòng và điều trị vô sinh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các quy định danh mục chuyên môn kthuật, phân tuyến kỹ thuật, quy định chuyên môn, quy chuẩn k thuật quốc gia về chăm sóc sinh sản bao gồm: sức khỏe bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em; dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe sinh sản nam giới, người cao tuổi; dịch vụ kỹ thuật các biện pháp tránh thai; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phá thai an toàn; xác định lại giới tính; dự phòng và điều trị vô sinh.

3. Chủ trì và tham gia xây dựng các văn bản liên quan đến công tác hộ sinh trong phạm vi cả nước.

4. Chủ trì xây dựng nội dung, biên soạn tài liệu và chỉ đạo, hướng dẫn trin khai thực hiện công tác tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn và tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn, tài liệu tập huấn cho nhân viên y tế về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho nhân viên y tế và các đối tượng khác hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

6. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, danh mục chuyên môn kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

7. Làm đầu mối thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định cho phép các cơ sở y tế được thực hiện các can thiệp y tế để xác định lại giới tính và công nhận các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo) theo quy định của pháp luật.

8. Làm đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu và thống kê theo dõi các chỉ số về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

9. Phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn phân hạng các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

10. Tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản theo phân công của Bộ trưởng Bộ Y tế.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

 

(Nguồn: Quyết định 311/QĐ-BYT ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)