Hội thảo xây dựng thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm CSSKSS

Đăng vào 24/01/2018

PGS.TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em phát biểu khai mạc

Tham dự Hội thảo và Hội nghị có PGS.TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, BSCKII Phan Thị Ninh, phó Vụ Trưởng Vụ SKBMTE, TS. Nguyễn Duy Khê, nguyên Vụ trưởng Vụ SKBMTE, các chuyên viên của Vụ SKBMTE và các đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Chăm sóc SKSS của 63 tỉnh thành trong toàn quốc.

TS Nguyễn Duy Khê, thay mặt Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em trình bày dự thảo thông tư

Chủ tọa Hội thảo, từ trái qua phải: PGS.TS Lưu Thị Hồng, TS Nguyễn Duy Khê, BSCKII Phan Thị Ninh

Việc tiến hành đóng góp ý kiến xây dựng thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm thay thế quyết định số 23/2006/QĐ-BYT ngày 08/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế, đóng vai trò rất quan trọng, góp phần định hướng sự phát triển của các trung tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội nghị đã được nghe các ý kiến đóng góp quý báu và nhiệt huyết của các đại biểu là đại diện của Sở Y tế, Trung tâm CSSKSS của các tỉnh thành đối với dự thảo. Các đại biểu cũng mong muốn thông tư sớm được banh hành và là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho các Trung tâm CSSKSS ngày càng phát triển nhằm đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và công tác CSSKSS nói riêng trong tình hình mới.

Các đại biểu đóng góp ý kiến xây dựng thông tư

Cùng trong ngày, Hội nghị triển khai kế hoạch của Dự án Mục tiêu quốc gia về Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Ngân sách hỗ trợ của EU năm 2015 đã được tổ chức nhằm trao đổi, hướng dẫn về cách lập kế hoạch, triển khai hoạt động, cũng như các điều kiện liên quan tới Dự án Mục tiêu Quốc gia và Ngân sách hỗ trợ của EU. Sự nỗ lực và quyết tâm của các tỉnh thành đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu đề ra.

ThS Đinh Anh Tuấn trình bày kế hoạch của Dự án Mục tiêu quốc gia về 
Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Ngân sách hỗ trợ của EU năm 2015

 Nguồn: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em